فایل طراحی شده با جئوجبرا از اینجا دانلود کنید. 

 

فایل طراحی شده با نرم افزار جئوجبرا را از اینجا دانلود کنید.  

فایل طراحی شده با جئوجبرا درمورد مبحث بازتاب محوری را از اینجا دانلود کنید. 

در این فایل امکان جابه جا کردن مثلث ABC به کمک ماوس وجود دارد .مثلث تصویر نیز به تناسب تغییر مثلث اصلی، جابه جا می شود. ضمنا میتوانید با پنهان کردن مثلث تصویر و فعال کردن ردگیری نقطه F و تصویر آن با حرکت دادن نقطه F روی مثلث به کمک ماوس تصویر مثلث تصویر را رسم نمایید. 

فایل طراحی شده با نرم افزار جئوجبرا را از اینجا دانلود کنید .  

با تغییر موقعیت دو دایره با درگ کردن انواع حالت های خطوط مماس را ببینید.   

  

 فایل آموزشی طراحی شده با نرم افزار جئوجبرا  از اینجا دانلود کنید. 

 

با تغییر موقعیت محور تقارن به کمک نقطه D و پنهان کردن مثلث تصویر و رئوس آن از امکانات نرم افزار برای تفهیم بهترلذت ببرید.

 

 

 

 

منتظر بقیه فایل ها باشید. سپاس

پاور پوینت خطمماس بر منحنی را از اینجا دانلود کنید.